o_nas oferta wspolpracownicy klienci kontakt
.oferta

 

oferta w formacie PDF .do pobrania
 
 
 
 
 
 
 

...Firma "JEDUT HOME" Sp. z o.o. podejmie się zarządzania lub administrowania nieruchomościami na terenie Warszawy i najbliższych okolic. Kadra pracująca w naszej spółce, jak i współpracownicy, posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie. Jesteśmy zespołem licencjonowanych zarządców i specjalistów ds. rozliczeń. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnego i specjalistycznego oprogramowania usprawniającego obsługę nieruchomości firmy ZUI Mieszczanin.
...Podejmiemy się obowiązków, których celem będzie rozwiązywanie wszelkich problemów wynikających z zakresu zarządzania i administrowania daną nieruchomością tak, aby podnieść jej wartość i utrzymać w bardzo dobrym stanie technicznym.
...W naszej praktyce zawodowej stosujemy obowiązujące przepisy prawa, kierujemy się zasadami etyki zawodowej i ochrony interesu klientów, na rzecz których pracujemy.

I.Organizacja administrowania nieruchomością

1.Nadzór prowadzony jest przez licencjonowanego zarządcę, który odpowiada swoimi uprawnieniami za wykonanie czynności, a spowodowane szkody pokrywane będą z jego polisy ubezpieczeniowej,
2.Czynności zawarte w umowie realizuje zarządca lub osoba bez licencji zarządcy znajdująca się pod jego nadzorem,
3.Administrator uczestniczy we wszystkich czynnościach mających skutki finansowe dla właściciela (właścicieli) nieruchomości w postaci zasadności wystawianych faktur za usługi, dostawę mediów itp. na rzecz nieruchomości. Opisuje celowość i zasadność wystawienia faktury (na jej odwrocie), przedstawia do akceptacji właścicielowi nieruchomości,
4.Przygotowuje na wniosek właściciela nieruchomości kryteria wyboru dostawców i usługodawców,
5.Reprezentuje interesy właściciela nieruchomości w urzędach, instytucjach państwowych i samorządowych, współdziała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie właściwej gospodarki mieszkaniowej.

II.Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej

1.Przechowywanie dokumentacji technicznej budynku (na zlecenie właściciela nieruchomości);
2.Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
3.Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
4.Sprawowanie kontroli nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych;
5.Sprawowanie kontroli nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń w nieruchomości i przynależnym terenie zewnętrznym, które służą do wspólnego użytku właścicieli i najemców;
6.Sprawowanie kontroli nad firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości wspólnej;
7.Sprawowanie kontroli nad usuwaniem awarii i ich skutków;
8.Zawieranie umów w imieniu i na rzecz właściciela (właścicieli) nieruchomości na dostawy mediów i usług (konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych, sprzątanie obiektu, ochrona itd.);
9.Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych nieruchomości;
10.Zbieranie i analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty budowlano-remontowe lub usługi dotyczące nieruchomości;

III.Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej

1.Zorganizowanie formalne Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie do odpowiednich urzędów o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego;
2.Protokolarne przejęcie nieruchomości;
3.Przygotowanie projektu Statutu Wspólnoty, Regulaminu Porządku Domowego i innych dokumentów;
4.Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz właścicieli i ich najemców;
5.Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości;
6.Przygotowywanie projektów uchwał właścicieli nieruchomości;
7.Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych i stosownych uchwał na zebranie Wspólnoty;
8.Prowadzenie rejestru uchwał i dostarczanie ich właścicielom na koszt Wspólnoty;
9.Dyżury na terenie nieruchomości w ustalonym terminie i miejscu;
10.Realizacja zadań przewidzianych w planie zarządzania nieruchomością;
11.Raportowanie Zarządowi Wspólnoty o przebiegu realizacji zadań i kondycji finansowej wspólnoty;

IV.Obsługa księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej

1.Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów;
2.Przygotowywanie naliczeń dla właścicieli na podstawie podjętych przez wspólnotę uchwał;
3.Dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych poprzez rachunek bankowy;
4.Przygotowywanie rozliczeń dla właścicieli lokali z tytułu opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej, kosztów zużycia mediów (woda rozliczana 1x na kwartał, a centralne ogrzewanie i śmieci raz w roku) oraz funduszu remontowego;
5.Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach Wspólnoty;
6.Udzielanie informacji każdemu właścicielowi o stanie jego konta finansowego w rozliczeniach ze Wspólnotą (kartoteka księgowa właściciela);
7.Prowadzenie windykacji dłużników na koszt właścicieli;
8.Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
9.Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń dla właścicieli lokali;

kom. 0 668 224 032, e-mail: biuro@jeduthome.pl